Das Brett der Erklärungen

Паучность
Macht: 500000+ Server: Android ru

Активная гильдия ищет активных игроков, бг и аф 1 места. Контакт для связи в тг @kate_katk
Verändert: 1661325929
Autor: Денис Channel
Gildenmacht
49601961
Gildenzentrum
Level 12
Schatzkammer
Level 5
Zauberschule
Level 5
Gildenkriege
Kampfpunkte:
628484
Festungskampf
Event beginnt in:
20:00:00
Gildenboss
Event beginnt in:
20:00:00
Zurück