Das Brett der Erklärungen

RonOn
Macht: 30000+ Server: Android ru

Вступаем в начинающую гильдию. Обязательно нужен актив и помощь в развитии гильдии Писать в тг @doodlezxz
Verändert: 1593595876
Autor: heyt Незнайкин
Gildenmacht
3151339
Gildenzentrum
Level 8
Schatzkammer
Level 3
Zauberschule
Level 3
Gildenkriege
Kampfpunkte:
1
Festungskampf
Event beginnt in:
20:00:00
Gildenboss
Event beginnt in:
20:00:00
Zurück